Πολιτική απορρήτου

Το παρόν έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Υπάρχουν αρκετές νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορούμε να τηρούμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.  Η Coverdrone τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις:

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
  • Είναι απαραίτητο για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά κατισχύουν σε σχέση με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για μια ασφαλιστική προσφορά, συλλέγουμε τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από έναν ασφαλιστή για να υπολογίσει το ασφάλιστρο, και συμφωνούμε και κανονίζουμε την ασφάλιση ώστε να καλύψει τις ανάγκες σας, και επίσης ρυθμίζουμε τη χρηματοδότηση ασφαλίστρων όπου ισχύει.  Οι πληροφορίες διαφέρουν ανάλογα με τον κίνδυνο ασφάλισης.  Μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και/ή να χρειαστούμε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) σχετικά με άλλα μέλη του νοικοκυριού ή της οικογένειάς σας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που ενδέχεται επίσης να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι στο ασφαλιστήριό σας π.χ. μέλη της οικογένειας.

Στις περιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται τη διαβίβαση πληροφοριών σε εμάς σχετικά με παιδιά, αναγνωρίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο είστε ο υπεύθυνος γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού και παρέχετε ρητή συγκατάθεση σε εμάς για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ειδικά για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής κάλυψης και των αιτούμενων υπηρεσιών.

Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές

Οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας, των τηλεφωνικών συνομιλιών, των επιστολών, των email μαζί σας και μέσω της συμπλήρωσης των εντύπων πρότασης και των ευρημάτων ή μέσω διαδικτυακών εντύπων υποβολής.

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Coverdrone χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποθήκευσης δεδομένων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

  • Ηλεκτρονικά στο σύστημα Acturis
  • Στο χέρι, σε αρχεία εγγράφων
  • Στο Microsoft Office 365 (για Word, Excel, Email, PDF κλπ)
  • Feefo και Mailchimp (ή παρόμοια συστήματα email ή ελέγχου)

Για τις πληροφορίες που τηρούνται στα Acturis, Office 365, Feefo και Mailchimp δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας και τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται για την προστασία των δεδομένων σας από κυβερνοεπιθέσεις και διαδικτυακούς χάκερ, και μη αυτόματες εγγραφές αποθηκεύονται σε ασφαλή κλειδωμένα γραφεία.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας και σε ποιους κοινοποιούνται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε διαβιβάζονται στους ασφαλιστές για να τους δοθεί η δυνατότητα να υπολογίσουν μια ανταγωνιστική ασφαλιστική προσφορά ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή/και να διαχειριστούν μια αξίωση που υποβάλετε βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να καταχωριστούν σε μητρώο αξιώσεων και να κοινοποιηθούν σε άλλους ασφαλιστές για να αποφευχθούν οι δόλιες αξιώσεις.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις μας. Αυτό περιλαμβάνει νόμιμους φορείς και τρίτους που ζητούν πληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες χρειάζονται για να βοηθήσουν στην πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλημάτων και απάτης, ή οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη φορολογία ή στους οποίους πρέπει να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής δικαστηρίου ή νομοθεσίας.

Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε το ασφάλιστρό σας με δόσεις, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε έναν πάροχο χρηματοδότησης ασφαλίστρου, ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει χωρίς να συζητήσουμε πρώτα τις επιλογές πληρωμής μαζί σας.  Κατά την εφαρμογή ή την ανάληψη πίστωσης, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας στους δανειστές.  Η Coverdrone, ή οι δανειστές, μπορούν να διενεργούν ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναδοχή πίστωσης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της οικονομικής δυνατότητας για την εκπλήρωση ρυθμιστικών ή επιχειρηματικών υποχρεώσεων.  Οι πιστωτικοί έλεγχοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν αναζήτηση των αρχείων σας (για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους διευθυντές και τον ίδιο τον οργανισμό) σε πιστωτικό οργανισμό αναφοράς.  Αυτό το είδος αναζήτησης αφήνει ένα αποτύπωμα που θα μπορούν να δουν οι άλλοι δανειστές αλλά όχι το αποτέλεσμα της αναζήτησης.  Το είδος αναζήτησης που πραγματοποιείται δεν πρέπει να έχει επιζήμια επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα ενός ατόμου.

Φυλάσσουμε τα δεδομένα σας για τα εξής χρονικά διαστήματα:

Τηρήσουμε τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε μη αυτόματα αρχεία για τουλάχιστον 7 χρόνια.

Τηρούμε τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικά αρχεία για τουλάχιστον 7 χρόνια.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς από το προσωπικό μας στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ωστόσο, για σκοπούς φιλοξενίας και συντήρησης πληροφορικής, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να βρίσκονται σε διακομιστές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δικαίωμα πρόσβασης

Σύμφωνα με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς δωρεάν.  Εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που τηρούνται είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).  Κάθε πληροφορία που διαπιστώνεται ότι είναι λανθασμένη ή ελλιπής τροποποιείται άμεσα.

Δικαιώματα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον οργανισμό, διαδικασία την οποία θα αναλάβουμε εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός και εάν δεν είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε ένα αίτημα, θα εξηγήσουμε γιατί.

Δικαίωμα εναντίωσης

Σύμφωνα με τον GDPR, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.  Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα σταματήσουμε εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που παρακάμπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εάν η επεξεργασία αφορά τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης.

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παρακαλώ γράψτε ή στείλτε μας email στην ακόλουθη διεύθυνση αρχικά.

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εάν πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο η Coverdrone χειρίζεται τα δεδομένα σας.  Επικοινωνήστε στο https://edps.europa.eu/

Μάρκετινγκ

Η Coverdrone λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από εμάς ή για να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σχετίζονται με εσάς.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας ούτε θα τα κοινοποιήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.  Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή από τη λήψη υλικού μάρκετινγκ, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της παρούσας ειδοποίησης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράψτε μας ή στείλτε μας email στη διεύθυνση:

 

Coverdrone EU B.V.

Siriusdreef 17, 27 Office Number 251

Register66, 2132WT Hoofddorp

Netherlands (Ολλανδία)

Email: euoffice@coverdrone.com