Sekretesspolicy

Detta dokument beskriver hur information om dig som du har lämnat till oss kommer att användas.

Rättslig grund för databehandling

Det finns flera lagliga grunder på vilka vi kan lagra och behandla dina uppgifter. Coverdrone kommer att lagra och behandla dina uppgifter där:

  • Behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna genomföras eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
  • Nödvändigt för legitima intressen som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen, rättigheter eller friheter
  • Behandlingen är nödvändig av hänsyn till väsentligt allmänintresse

Information vi samlar in om dig

När du kontaktar oss för en försäkringsoffert samlar vi in relevant information som krävs av en försäkringsgivare för att beräkna premien och förstå och utarbeta en försäkring för att tillgodose dina behov, och även ordna premiefinansiering där så är tillämpligt. Informationen varierar beroende på den risk som ska försäkras. Det kan vara nödvändigt att samla in känsliga personuppgifter, och/eller så kan vi behöva information (inklusive känsliga personuppgifter) om andra medlemmar i ditt hushåll eller din familj (inklusive barn) som också kan ingå som förmånstagare i din försäkring, t.ex. familjemedlemmar.

Om detta innebär att skicka information om barn till oss erkänner du att du därigenom är ansvarig förälder eller vårdnadshavare för barnet och ger uttryckligt samtycke till att vi använder denna information specifikt för att uppfylla försäkringsskyddet och de begärda tjänsterna.

Vi samlar in denna information

Information samlas in under våra möten, telefonsamtal, brev, e-postmeddelanden med dig och genom att fylla i förslagsformulär och faktafynd eller via webbaserade formulär.

Var lagrar vi dina personuppgifter

Coverdrone använder flera datalagringsmetoder som inkluderar:

  • Elektroniskt i vårt Acturis-system
  • Manuellt i pappershandlingar
  • I Microsoft Office 365 (för Word, Excel, e-post, PDF-filer, etc.)
  • Feefo och Mailchimp (eller liknande e-post- eller granskningssystem)

Information som finns i Acturis, Office 365, Feefo och Mailchimp säkerhetskopieras säkert och dina data krypteras för att skydda dina uppgifter från cyberattacker och webbaserade hackare och manuella poster lagras i säkra låsta kontor.

Hur din information kommer att användas och vem den kan delas med

Informationen som vi samlar in kommer att överlämnas till försäkringsgivare för att göra det möjligt för dem att beräkna en konkurrenskraftig försäkringsoffert för att uppfylla dina krav och/eller hantera ett krav du gör enligt försäkringen.

Information från dig kan komma att införas i ett register över skador och delas med andra försäkringsgivare för att förhindra bedrägliga fordringar.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra tredje parter för att uppfylla våra lagliga eller lagstadgade krav. Detta inkluderar lagstadgade organ och tredje parter som begär information om dig som de behöver för att förebygga eller upptäcka brott och bedrägerier eller organisationer som är skatteansvariga eller där vi är skyldiga att lämna denna information enligt en domstol eller lagstiftning.

Om du vill betala din premie i delbetalningar kan vi skicka din information till en premiumfinansieringsleverantör, men detta kommer inte att göras utan att först diskutera betalningsalternativ med dig. När vi ansöker om eller tar ut kredit kommer vi att dela dina uppgifter med långivare. Coverdrone, eller långivarna, kan utföra kontroller för penningtvätt och kreditgaranti för att bedöma kreditvärdighet och överkomlighet för att uppfylla lagstadgade eller affärsmässiga skyldigheter. Kreditkontroller kan inkludera en sökning i dina handlingar (för aktiebolag kan detta inkludera styrelsemedlemmar och själva organisationen) via en kreditreferensbyrå. Denna typ av sökning kommer att lämna ett fotavtryck som andra långivare kommer att kunna se, men inte resultatet av sökningen. Den typ av sökning som görs bör inte ha en negativ inverkan på individens kreditvärdighet.

Vi sparar dina uppgifter för

Vi behåller all information som finns i manuella filer i minst sju år.

Vi kommer att behålla all information som lagras elektroniskt i minst sju år.

Dina personuppgifter behandlas av oss av vår personal i EU och Storbritannien. För IT-värdskap och -underhåll kan denna information dock finnas på servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Din rätt till åtkomst

Enligt GDPR (General Data Protection Regulations) har du rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Om du tror att informationen som innehas är felaktig eller ofullständig bör du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). All information som visar sig vara felaktig eller ofullständig kommer att ändras omgående.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering eller borttagning av dina personuppgifter om du anser att det inte finns någon tvingande anledning till fortsatt behandling.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter direkt till en annan organisation vilket vi kommer att åta oss om detta är tekniskt genomförbart. Vi kommer att svara på din begäran inom en månad och om vi inte kan genomföra en begäran kommer vi att förklara varför.

Din rätt att göra invändningar

Enligt GDPR har du rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter baserat på skäl som rör din speciella situation. Om du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att sluta såvida det inte finns tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

För något av ovanstående ska du skriva eller skicka oss ett e-postmeddelande på adressen nedan i första hand.

Din rätt att klaga

Du har rätt att klaga till European Data Protection Supervisor (EDPS) om du anser att det finns ett problem med hur Coverdrone hanterar dina uppgifter. Vänligen kontakta https://edps.europa.eu/

Marknadsföring

Coverdrone tar din integritet på allvar och kommer endast att använda din personliga information för att administrera ditt konto och för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt från oss, eller för att skicka dig information om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara relevanta för dig.

Vi kommer inte att använda din information eller dela din information med något annat företag för marknadsföringsändamål utan ditt föregående samtycke. Om du vill när som helst inte längre vill motta marknadsföringsmaterial kan du använda kontaktuppgifterna längst ner i detta meddelande.

Kontaktuppgifter

Om du behöver mer information eller behöver kontakta oss kan du skriva eller skicka ett e-postmeddelande till oss på:

Coverdrone EU B.V.

Siriusdreef 17, 27 Office Number 251

Register66, 2132WT Hoofddorp

Nederländerna

E-post: euoffice@coverdrone.com